Alkohol - drogpolicy & likabehandlingsplan

Alkohol-drogpolicy & Likabehandlingsplan


Örkelljunga Rodd & Kanotklubb

Alkohol- och drogpolicy samt jämställdhets- och likabehandlingsplan

Alkohol, tobak och droger

Idrott och föreningsliv hör ej ihop med alkohol och droger. Verksamheten i Örkelljunga Rodd & Kanotklubb skall vara ett sunt föredöme.

 Örkelljunga Rodd & Kanotklubb bedriver en ideell verksamhet som skall verka för att medlemmarna mår bra och utvecklas både fysiskt och psykiskt. Genom vår ordinarie verksamhet blir medlemmarna delaktiga i en positiv gemenskap som i sig fungerar förebyggande.

 Vuxna inom klubben skall i alla lägen se sig som förebilder. Klubben får aldrig förknippas med dåligt uppförande av något slag.

 Utgångspunkten är att vår förening skall utgöra en trygg miljö. Föräldrar skall med förtroende kunna integrera sina barn i verksamheten. Detta ställer även krav på våra ledare som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

 

Örkelljunga Rodd & Kanotklubb tar ställning mot alla former av droger, det vill säga mot narkotika, dopingpreparat, tobak och alkohol.

 

Narkotika och dopingpreparat

Narkotika och dopingpreparat är inte i någon form förenligt med Örkelljunga Rodd & Kanotklubb verksamhet. Allt bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag.

 Tobak

Ungdomar under 18 år och ledare för dessa, får ej använda tobak inom vår verksamhet.

 Klubbstugan samt andra lokaler som nyttjas för vår verksamhet skall vara en rökfri miljö.

Föreningen skall verka för en tobaksfri miljö. Det handlar inte om att vuxna snusare/rökare skall sluta utan att våra ungdomar inte skall börja.

 

Alkohol

Örkelljunga Rodd & Kanotklubb tillåter inte sina medlemmar under 18 år att nyttja alkohol under föreningens verksamheter, varken under eller i samband med träning, tävling eller läger.

Ledarna skall föregå med gott exempel och avhålla sig från detta i klubbens verksamhet.

 För seniorer och seniorledare är det mycket viktigt att de ser till att vara goda förebilder vad gäller alkohol. I de fall det kan förekomma alkohol i anslutning till ett evenemang skall samtliga närvarande vara över 18 år eller ha målsmans tillstånd att närvara.

 Föräldrar är föredömen och därför är det viktigt att de i samband med idrottsevenemang där Örkelljunga Rodd & Kanotklubb representeras uppträder föredömligt i alkoholfrågan.

 I samband med Örkelljunga Rodd & Kanotklubbs idrottsevenemang avstår föreningen från försäljning av alkohol till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med ett större arrangemang av evenemangs karaktär skall föreningen vara noga med att ordnings kraven uppmärksammas.

Med alkohol avses sprit, vin och dryck starkare än 2,25 volymprocent (lättöl och dylikt).

Handlingsplan

Narkotika och dopingpreparat

Allt bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag. Om någon medlem befaras använda eller påträffas brukande av narkotika eller dopingpreparat skall föreningens styrelse underrättas.

Styrelsen ansvarar för att kontakt tas med vårdnadshavare, polis och/eller sociala myndigheter.

 

Tobak och alkohol

I utbildningen för ungdomsinstruktörer ges ledarna redskap att resonera kring tobak- och alkoholens skadeverkningar samt negativa effekter på både hälsa och idrottsliga

prestationer.

 En förebyggande diskussion kring tobak- och alkoholfrågor skall finnas med som ett naturligt inslag i verksamheten med våra ungdomar.

 Om någon medlem påträffas med att bryta mot alkohol- och tobakspolicyn vid föreningens verksamhet skall föreningens styrelse underrättas.

Styrelsen ansvarar för att kontakt tas med vårdnadshavare om det rör sig om en minderårig.

Erinran om att följa alkohol- och tobaks-policyn skall ske vid första tillfället.

 För seniorer som gör upprepade policy överträdelser skall styrelsen kalla till ett möte med vederbörande. Vid mötet diskuteras föreningen förhållningssätt till alkohol och tobak.

 Örkelljunga Rodd & Kanotklubb vill helst förmå medlemmar att bättra sig och ser som absolut sista utväg att utesluta dem.

 

 Jämställdhet- och likabehandlingsplan

I Örkelljunga Rodd & Kanotklubb skall alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder.

 All verksamhet inom klubben ska ske utifrån ett medvetet inkluderande jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv, med speciellt fokus på:

 

 All barn-och ungdomsverksamhet i Örkelljunga Rodd & Kanotklubb sker i linje med FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). Grundtankarna i konventionen är alla barns har samma rättigheter och värde samt har rätt att uttrycka sin mening och bli respekterat. Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande samt rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.

 

Dokumentet antaget av styrelsen vid styrelsemötet den xx september 2016